PREČO JE MODULÁRNE STAVANIE NÁKLADOVO EFEKTÍVNEJŠIE
ako tradičný spôsob výstavby

Pri našich prezentáciách a stretnutiach s potenciálnymi zákazníkmi je veľmi často diskutovaná otázka, či je modulárna výstavba lacnejšia ako tradičný spôsob stavania. Toto tvrdenie, zakorenené u mnohých, ktorí sa pohrávajú s myšlienkou postaviť modulárnu stavbu práve z tohto dôvodu, má však širšie súvislosti, ktoré sa nedajú zhrnúť do odpovede jednou vetou. Modulárna výstavba má niekoľko osobitých vlastností, ktoré vychádzajú z odlišnosti technologického postupu a tvoria tak rozsiahlejší zoznam výhod, ako je len finančné hľadisko. Je dobré, ak naši zákazníci tieto výhodné vlastnosti poznajú v ucelenom kontexte, pretože to pomáha nielen pri rozhodovaní, ale aj pri návrhu, realizácii a následnej prevádzke stavby. Dovolím si stručne túto tému rozvinúť v tých najzásadnejších bodoch a začnem s vlastnosťou, ktorá súvisí so zodpovedným prístupom k životnému prostrediu cestou trvalej udržateľnosti pri výstavbe.

FLEXIBILITA

Modulárne stavby sú vďaka svojej modularite nielen jednoducho montovateľné, ale aj rozšíriteľné, demontovateľné a recyklovateľné. Flexibilita znamená schopnosť pohotovo reagovať - modulárne stavby sú schopné jednoducho a pružne reagovať na požiadavky investora počas celej životnosti. V súčasnej dobe rýchlych zmien je požadovaná variabilita stavieb. Postavená nehnuteľnosť môže za pár rokov potrebovať rozšírenie (alebo zúženie), zmenu účelu využitia, prestavbu vnútorných priestorov alebo odstránenie. Pri modulárnej výstavbe je možné stavbu jednoducho pristaviť, nadstaviť, prebudovať a  aj  presťahovať. Bez búracích prác, bez sutí, bez potreby ťažkej techniky a komplikovaných opatrení. A to nie len jednoducho, ale hlavne v oveľa kratšom čase, ako v prípade klasickej výstavby, čo definuje ďalšiu vlastnosť modulárnych stavieb, ktorou je rýchlosť výstavby.

TRVALÁ UDRŽATEĽNOSŤ

Udržateľné stavanie nie je iba o šetrení energie, zdravých materiáloch z obnoviteľných zdrojov, ale o všetkých súvislostiach vrátane riešenia logistiky výstavby a zníženia zaťaženia staveniska. Je to o riadení vývoja celého stavebného procesu tak, aby fungoval efektívne, s čo najmenšou ekologickou stopou. Vďaka vysokému stupňu predprípravy vo výrobe sú modulárne staveniská čisté, s minimálnou tvorbou odpadu, bez hluku a výrazne skracujú pobyt ťažkej a zdvíhacej techniky na stavenisku. A trvalá udržateľnosť modulárnych stavieb nekončí iba počas výstavby, ale pokračuje počas celého životného cyklu stavby až po jeho ukončenie. A to aj vďaka ďalšej vlastnosti modulárnych stavieb, ktorou je flexibilita.

RÝCHLOSŤ VÝSTAVBY

Modulárne stavby sú charakteristické rýchlosťou výstavby vďaka vysokému stupňu prefabrikácie stavebných systémov. Využívajú procesy nezávislé od počasia maximálnou predprípravou vo výrobnej hale, kde je zároveň zabezpečené jednoduchšie monitorovanie kvality. Modulárne stavby minimalizujú naviac náklady vznikajúce pri tradičných stavbách, vyplývajúce z technologických procesov, prestojov a nepredvídaných udalostí.
Porovnanie modulárnej a klasickej výstavby.
Skrátenie doby výstavby až o 60 percent nie je len nepodloženým argumentom a marketingovým ťahom pri porovnávaní sa s tradičnou výstavbou, ale logický a ľahko vysvetliteľný dôsledok rozdielu v technológiách výstavby. Rozhodujúcou veličinou pre takmer všetky výhody v porovnaní s klasickou výstavbou je modulárna priemyselná predpríprava, ktorá prebieha nezávisle od prípravy a založenia stavby.
Všetky uvedené vlastnosti modulárnej výstavby na záver smerujú k tej, pre investora asi najdôležitejšej, a tou je nákladová efektivita výstavby a prevádzky modulárnych budov.

EFEKTIVITA.

Efektivitou sa rozumie súhrn vlastností, vďaka ktorým sú úkony na budove počas jej životného cyklu menej nákladné, čiže lacnejšie. Hodnotenie nákupu, či investície sa už dávno nerobí len z pohľadu ceny pri obstaraní, ale z hľadiska celkových nákladov na vlastníctvo (TCO).
Prostredníctvom TCO sa vyjadrujú celkové náklady na budovu a jej prevádzku, zohľadňujúc aj výdavky vyplývajúce z vlastníctva počas celého obdobia životnosti budovy (LCC). Tu musíme vziať do úvahy všetky nákladové vstupy, nie len priame náklady na obstaranie investície, ale aj tie, ktoré vstupujú do nákladov neskôr, to znamená:
  • náklady spojené s prevádzkou/údržbou,
  • náklady spojené s opravou, prestavbou, obnovou a tiež vo finále s likvidáciou,
  • náklady spojené s obmedzením alebo prerušením prevádzky z príčin uvedených v predošlých bodoch.
Je logické, že výstavba, ktorá má skrátenú potrebu na ťažkú a zdvíhaciu techniku, ktorá má kratšiu potrebu zariadenia staveniska, ktorá produkuje minimum odpadov, ktorá nezávisí od poveternostných podmienok, ktorá minimalizuje prestoje atď. ... bude v priamych nákladoch na obstaranie úspornejšia. Takisto stavba, ktorá sa dá jednoducho a rýchlo pristaviť, nadstaviť, prestaviť, rozdeliť, zmenšiť a to s minimálnym obmedzením prevádzky, nakoniec aj presťahovať (čo je nemožné u tradičnej stavby) a finálne jednoducho demontovať, recyklovať, zlikvidovať ... robí modulárnu stavbu nákladovo neporovnateľne efektívnejšou ako akýkoľvek iný spôsob výstavby. A zároveň nižšie náklady stavby, kratšia doba na začatie prevádzky a minimalizácia prestojov počas prevádzky priamo úmerne zvyšuje index návratnosti investície (ROI) ktorý vyjadruje výnos v percentách z investovanej čiastky.
Na záver však chcem úplne objasniť aj skrytý význam otázky spomenutej v úvode. Pre modulárne stavby platia rovnaké stavebnotechnické, statické, tepelnotechnické a energetické podmienky, ako pre všetky ostatné spôsoby výstavby. Vrchná modulová stavba využíva na naplnenie týchto podmienok rovnaké, prípadne kvalitnejšie materiály (z titulu hmotnosti, minimalizácie rozmerov, bezpečnosti) ako tradičná stavba. Preto očakávanie skryté za citovanou otázkou, že samotná vrchná modulárna stavba je to, čo je lacnejšie, nie je na mieste a nie je tým, čo modulárne stavanie robí nákladovo efektívnejším.

Autor článku: Ing.Tomáš Slivka, Head of Sales Fagus SK

Mohlo by vás tiež zaujímať

Ak vás tento článok zaujal, určite sa vám budú páčiť i ostatné.

Články a aktuality