Všeobecné ustanovenia pre kúpne zmluvy

 

 

 • § 1 Výhradná platnosť
 • Fagus SK, s. r. o. (ďalej len FAGUS) : dodávky, výkony a ponuky prebiehajú výhradne na základe týchto Všeobecných obchodných podmienok, protichodné alebo líšiace sa podmienky FAGUS zmluvných partnerov nie sú uznávané. 

 

 • § 2 Definícia
 • FAGUS priestorové bunky a kontajnery svojou konštrukciou a účelom použitia zodpovedajú pohyblivým (mobilným) zariadeniam a nie pevne stojacím budovám. Ak KUPUJÚCI s touto definíciou nesúhlasí, musí svoj nesúhlas písomne uplatniť pred udelením zákazky.

 

 • § 3 Právo na kompenzáciu a zadržanie
 • Právo na kompenzáciu prislúcha KUPUJÚCEMU len vtedy, ak sú jeho nároky právoplatne určené, nepopreté alebo uznané. Okrem toho je oprávnený k vykonaniu zádržného práva len do tej miery, ak sa zakladá jeho nárok na rovnakom zmluvnom vzťahu.

 

 • § 4 Vyššia moc
 • U oneskorených dodávok alebo výkonov na základe vyššej moci alebo podobných udalostí, obzvlášť v prípade stávok, výluk atď. je FAGUS oprávnený posunúť dodanie o dobu trvania prekážok, vrátane primeranej doby nábehu výroby. To isté platí pri oneskorenom dodaní subdodávateľov FAGUS.

 

 • § 5 Reklamácie, notifikačná povinnosť, záručná doba, obmedzenie záruky.
 • KUPUJÚCI je povinný splniť notifikačnú povinnosť pri vadách tovaru takto :
  pri zjavných vadách do 10 pracovných dní po prevzatí tovaru,
  pri skrytých vadách do 10 pracovných dní po ich zistení.
 • Za konštrukciu a remeselné prevedenie ručí FAGUS a to 2 roky po riadnom odovzdaní KUPUJÚCEMU. Odchýlne od tohto preberá FAGUS pre nižšie uvedené stavebné skupiny nasledujúce záruky:
 • Elektro prístroje a káble, kúrenia, klimatizácie, bojlery, batérie, umývadla, pisoáre, sprchové kabíny, okná, dvere, rolety a ostatné špeciálne stavebné diely – podľa záruk dodávateľov. Ostatné časové obmedzenia záruk sú možné na základe samostatných jednaní.
 • Záruka zaniká príp. je obmedzená v nasledujúcich prípadoch:
  Pri zákazníkom spôsobených škodách pri príprave stavebných prác, neodbornou manipuláciou užívateľa, pri vzniknutých škodách v dôsledku údržby alebo spôsobených vandalizmom.

 

 • § 6 Prevzatie
 • Ak KUPUJÚCI v priebehu 10 pracovných dní po písomnej výzve FAGUS na odovzdanie a prevzatie tovaru neoznámi, že na dodaní trvá, platí tzv. fiktívne prevzatie.

 

 • § 7 Stavebné podklady
 • Zhotovenie pôdorysného a základového plánu na základe projektovej štúdie zo strany zákazníka. Prípadné ostatné podklady požadované zákazníkom musia byť najskôr prerokované s FAGUS, ak môžu byť ponúknuté. Tieto podklady môžu byť potom zo strany FAGUS zvlášť vyúčtované.

 

 • § 8 Výkony zo strany KUPUJÚCEHO
 • Vybavenie stavebného povolenia. Stavba sa prevádza od spodnej hrany kontajnera. FAGUS vyrába podľa platných európskych noriem. KUPUJÚCI je povinný informovať FAGUS o všetkých platných stavebných predpisoch pre danú oblasť.

 

 • § 8.1 Základ
 • Zo strany zákazníka musí byť zaistené prevedenie pevného základu podľa predložených podkladov od FAGUS, príp. KUPUJÚCEHO podľa povolených podkladov. Prijateľná tolerancia v presnosti základu
 • ± 10 mm.
 • Pokiaľ prevedenie základu neodpovedá požiadavkám FAGUS, má FAGUS právo odmietnuť prevedenie montáže až do odstránenia závad. Týmto vzniknuté ostatné náklady naviac budú potom uplatňované u KUPUJÚCEHO. KUPUJÚCI je ďalej zodpovedný, že prevedené základy sú zhotovené presne podľa požiadaviek platných noriem pre spodné základové stavby.
 • Vzhľadom ku charakteru dodávaného tovaru musí byť ďalej zo strany KUPUJÚCEHO zaistené dostatočné zaizolovanie priestoru medzi základovým segmentom a podlahou stavby a rovnomerné odvetrávanie priestoru medzi základom a podlahou stavby. Ďalej musí byť dažďová voda, ktorá do tohto priestoru tečie, odvedená mimo segmetov do kanalizácie.

 

 • § 8.2 Montáž
 • Pri montáži pristaví KUPUJÚCI žeriav, prípojku prúdu s potrebným výkonom do 10 m od stavby, vodovodné a odpadové prístroje, WC kabínu a kontajner pre odpadový materiál. Ďalej zaistí KUPUJÚCI k bezplatnému používaniu, pokiaľ to bude nutné, lešenie pre montáž atiky, omietky atď.
 • KUPUJÚCI je povinný zaistiť bezproblémový prístup personálu FAGUS na stavenisko. Pokiaľ budú práce FAGUS znemožnené prácami iných firiem, bude zhotovený na požiadanie FAGUS protokol o stave a výkone, tak aby mohli byť prípadné škody spôsobené zo strany iných firiem uplatňované po KUPUJÚCOM. Čistenie vonkajšej fasády pri znečistení v priebehu dopravy musí byť prevedené zo strany zákazníka. Vnútorné priestory kontajnera odovzdáva FAGUS vyčistené a vypratané. Najneskôr posledný montážny deň musia byť zo strany zákazníka dokončené vodovodné a elektrické pripojenia, aby mohli byť odskúšané sanitárne a kúrenarské vedenia a elektroinštalácia. V opačnom prípade budú náklady na výjazd k možnej záručnej oprave vyúčtované.

 

 • § 8.3 Doprava
 • Aby bolo umožnené bezproblémové dodanie kontajnerov, musí KUPUJÚCI zaistiť prejazd a príchod k stavenisku. KUPUJÚCI si má po prevzatí kontajnerov tieto riadne prezrieť a všetky eventuálne závady a škody zaznačiť do dodacieho listu, závady vyfotografovať a prípadne zistené závady potvrdiť šoférom. Len v tomto prípade je možné uplatňovanie nárokov u závad a škôd zapríčinených dopravou u prepravcu.

 

 • § 8.4 Pokyny k údržbe a používaniu
 • V kontajnerových zostavách musí byť dodržiavaná konštantná izbová teplota, t. j. nesmie dôjsť k veľkým teplotným rozdielom. Kontajnerové zostavy musia byť rovnako denne vetrané. Strecha kontajnerov musí byť pravidelne zo strany zákazníka napr. očistená od lístia, aby nedošlo k zaneseniu zvodov.

 

 • § 9 Úroky z omeškania
 • Pri omeškaní platby KUPUJÚCEHO je FAGUS oprávnený požadovať úroky z omeškania v zákonom stanovenej výške. Pri preukázaní vyššej škody spôsobenej omeškaním je FAGUS oprávnený túto uplatňovať. KUPUJÚCI je oprávnený preukázať vznik menšej škody.

 

 • § 10 Kúpna cena
 • Dohodnuté ceny sú uvedená na faktúre s DPH. Doba splatnosti začína termínom dodania tovaru KUPUJÚCEMU. Platobné podmienky budú stanovené v kúpnej zmluve.

 

 • § 11 Výhrada vlastníctva
 • Vlastníctvo kupovanej veci prechádza na KUPUJÚCEHO len pri splnení všetkých požiadaviek z kúpnej zmluvy. O zabavení kupovanej veci alebo zásahu tretej osoby musí KUPUJÚCI okamžite písomne informovať FAGUS a pripraviť potrebné informácie k odvráteniu takéhoto konania. KUPUJÚCI nie je oprávnený vec nachádzajúcu sa v jeho držbe ďalej predať alebo s ňou iným spôsobom disponovať. Pri porušení ustanovení kúpnej zmluvy, obzvlášť pri oneskorení platieb je FAGUS oprávnený odobrať tovar späť a KUPUJÚCI je ho povinný vydať.

 

 • § 12 Ochranné právo
 • V prípade porušenia ochranných práv, vrátane autorského práva, ručí KUPUJÚCI za všetky z toho FAGUS vzniknuté priame i nepriame škody.

 

 • § 13 Zachovanie tajomstva
 • Na výkresy, výpočty a iné odovzdané poklady k prevedeniu objednávky si FAGUS vyhradzuje vlastnícke a autorské právo. KUPUJÚCI sa zaväzuje, všetky od FAGUS v rámci zmluvného vzťahu odovzdané dôverné informácie prísne utajiť a neodovzdať tretej osobe, až do udelenia výslovného súhlasu FAGUS na ich zvrejnenie alebo ak sa stanú všeobecne známymi. KUPUJÚCI nebude používať dôverné informácie mimo zmluvný vzťah alebo pre vlastné účely.

 

 • § 14 Odchylné dojednania
 • S výnimkou osôb zapísaných v obchodnom registri k oprávneniu k zastupovaniu, nie je žiadny z FAGUS pracovníkov oprávnený uzatvárať ústne vedľajšie dohody, ktoré by sa týkali obsahu písomnej zmluvy a týchto Všeobecných obchodných podmienok.

 

V prípade rozporu týchto všeobecných obchodných podmienok a konkrétnej kúpnej zmluvy, platia prednostne ustanovenia kúpnej zmluvy.