Zásady ochrany osobných údajov a informačná povinnosť prevádzkovateľa

podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s  

 • 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“).

 

 1. Základné ustanovenia

 

 1. Prevádzkovateľ:

Fagus SK, s.r.o.

         Hliník nad Váhom 428

         014 01 Bytča

         IČO: 36 388 980

         (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“)

 

 1. Dotknuté osoby sa môžu obracať so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov na Alica Malíková, a to písomnou formou alebo osobne na adrese: Fagus SK, s.r.o., Hliník nad Váhom 428, 014 01 Bytča, kontakt: 041/41 321 2503, e-mail: alica.malikova@gmail.com

           (ďalej len ako „Zodpovedná osoba“)

 

 1. Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

 

 1. Prevádzkovateľ postupuje pri spracúvaní osobných údajov v súlade s Nariadením, zákonom a ostatnými všeobecne záväznými predpismi, pričom v maximálnej miere dbá na súkromie dotknutých osôb a ochranu osobných údajov, ktoré spracúva.

 

 1. Kategórie osobných údajov, účel a právny základ spracúvania osobných údajov

 

 1. Prevádzkovateľ spracúva len tie osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky/zmluvy, tak aby bolo možné poskytnúť Vám požadované služby. Spracúvanie získaných a poskytnutých údajov je nevyhnutnou súčasťou činnosti Prevádzkovateľa. Bez spracúvania osobných údajov by svojim klientom, potenciálnym klientom, obchodným partnerov, ani ostatným dotknutým osobám nemohol poskytnúť svoje služby v požadovanom rozsahu a kvalite. S Vašimi osobnými údajmi nakladáme výhradne v nevyhnutnom rozsahu a pre splnenie príslušného účelu.

 

 1. Prevádzkovateľ spracúva predovšetkým Vaše identifikačné údaje (napr. meno, priezvisko), kontaktné údaje (napr. adresa trvalého/prechodné pobytu, e-mailová adresa, telefónne číslo), účtovné údaje (napr. číslo účtu, údaje o uskutočnených transakciách v prospech našich účtov) a ďalšie údaje nevyhnutné napr. pre vypracovanie obchodných ponúk, uzatváranie zmlúv, vystavovanie daňových dokladov, faktúr, a pod., ktoré súvisia s poskytovaním služieb Prevádzkovateľa.

 

 1. Zákonným dôvodom spracúvania osobných údajov je:
 2. súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona;
 3. plnenie zmluvy podľa § 13 ods. 1 písm. b) zákona;
 4. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu v zmysle § 13 ods. 1 písm. c) zákona;
 5. oprávnený záujem Prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov, ponúk a noviniek) podľa § 13 ods. 1 písm. f) zákona.

 

Zákonným účelom spracúvania osobných údajov je:

 1. vybavenie Vašej objednávky, e-mailová komunikácia, výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a Prevádzkovateľom;
 2. poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy;
 3. zasielanie obchodných oznamov a výkon iných marketingových aktivít v súvislosti s predajom výrobkom a poskytovaním služieb.

 

III. Doba uchovávania osobných údajov

 

 1. Prevádzkovateľ uchová osobné údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a Prevádzkovateľom a uplatňovaniu nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov po ukončení zmluvného vzťahu).

 

 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov Prevádzkovateľ zabezpečí ich likvidáciu bez zbytočného odkladu, pokiaľ osobitný zákon nevyžaduje inak.

 

 1. Príjemcovia osobných údajov a podmienky zabezpečenia ochrany osobných údajov

 

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že poskytnuté osobné údaje môžu spracúvať len oprávnení a poučení zamestnanci a tretie osoby (sprostredkovatelia), ktorí sa podieľajú na dodaní tovaru/služieb/realizácií platieb na základe zmluvy alebo osoby zaisťujúce marketingové služby, a to len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti. Pred akýmkoľvek odovzdaním Vašich osobných údajov tretej osobe vždy s touto osobou uzavrieme písomnú zmluvu, ktorá obsahuje tie isté záruky pre spracovanie osobných údajov, aké v súlade so svojimi zákonnými povinnosťami dodržiava Prevádzkovateľ.

 

 1. Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) nezamýšľame.

 

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom ochrániť Vaše osobné údaje. Zamestnanci Prevádzkovateľa, ako aj tretie osoby (sprostredkovatelia), ktoré spracúvajú osobné údaje v mene Prevádzkovateľa, sú zaviazaní povinnosťou mlčanlivosti, ktorá trvá aj po skončení zmluvného vzťahu.

 

 1. Práva dotknutej osoby

 

 1. Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim údajom. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví Prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ Prevádzkovateľ tieto údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov dotknutej osoby.

 

 1. Vystavenie prvej kópie podľa ods. 1 tohto článku je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré osoba požiada, bude Prevádzkovateľ účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, ktoré mu s vystavením kópie vzniknú. Pokiaľ osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob.

 

 1. Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej Prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba požiada.

 

 1. Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, za predpokladu, že:
  1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
  2. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,
  3. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa ods. 11 tohto článku,
  4. osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
  5. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
  6. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.

 

 1. Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné:
  1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
  2. na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi,
  3. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
  4. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
  5. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

 1. Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť dotknutej osoby je dôvodná.

 

 1. Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:
  1. napadne správnosť osobných údajov námietkou podľa ods. 11 tohto článku, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
  2. spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia;
  3. Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
  4. dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku Prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

 

 1. Pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, Prevádzkovateľ nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez súhlasu dotknutej osoby.

 

 1. Dotknutá osoba bude Prevádzkovateľom informovaná, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania týchto údajov zrušené.

 

 1. Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu Prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.

 

 1. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov.

 

 1. Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

 

 1. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, pokiaľ bolo spracúvanie osobných údajov založené na tomto právnom titule.

 

 1. Dotknutá osoba svoj súhlas odvolá kontaktovaním zodpovednej osoby so svojou požiadavkou akýmkoľvek zvoleným spôsobom.

 

 1. Zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu však nie je jeho odvolaním dotknutá.

 

 1. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov.

 

 1. Záverečné ustanovenia

 

 1. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky meniť. Prípadnú novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.